МОЯТ БЛОГ 2018.04.05 – Дванадесет Евангелия

Дванадесет Евангелия на светите страсти на Господа Бога и Спасителя Иисус Христос

 

Дванадесетте откъса от Евангелието, разказващи за Христовите страдания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евангелие 1. Иoaн. 13:31-18:1.

ГЛАВА 13.

Рече Господ на Своите ученици: сега се прослави Син Човеческий, и Бог се прослави в Него.

Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави.

Чеда, още малко съм с вас. Ще Ме дирите, и, както казах на иудеите, че където отивам Аз, вие не можете да дойдете, и вам казвам сега.

Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един другиго.

По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си.

Симон Петър Му рече: Господи, къде отиваш? Иисус му отговори: където Аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире Ми сега, а сетне ще Ме последваш.

Петър Му рече: Господи, защо не мога да дойда подире Ти сега? Душата си за Тебе ще положа.

Иисус му отговори: душата си ли за Мене ще положиш? Истина, истина ти казвам: не ще пропее петел, докле три пъти не се отречеш от Мене.

 

ГЛАВА 14.

Да се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.

В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място.

И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз.

А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете.

Тома Му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя?

Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.

Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега Го познавате, и видели сте Го.

Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца, и стига ни.

Каза му Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; и как ти казваш: покажи ни Отца?

Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря; а Отец, Който пребъдва в Мене, Той върши делата.

Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене; ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене.

Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си.

И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя. Ако Ме любите, опазете Моите заповеди.

И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки,

Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде.

Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

Още малко, и светът няма вече да Ме вижда; а вие ще Ме виждате, защото Аз живея, и вие ще живеете.

В него ден ще разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас.

Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме люби; а който Ме люби, възлюбен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще му се явя Сам.

Иуда (не Искариот) Му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света?

Иисус му отговори и рече: ако някой Ме люби, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим.

Който Ме не люби, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е Мое, а на Отца Ми, Който Ме е пратил.

Това ви казах, бидейки с вас.

А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.

Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши.

Чухте, че Аз ви рекох: отивам от вас, и пак ще дойда при вас. Да Ме бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че рекох, отивам при Отца; защото Моят Отец е по-голям от Мене.

И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате.

Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо.

Но отивам, за да разбере светът, че любя Отца и, както Ми е заповядал Отец, тъй и правя. Станете, да си идем оттук.

 

ГЛАВА 15.

Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят.

Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод.

Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал.

Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене.

Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо.

Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.

Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде.

С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете Мои ученици.

Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: пребъдете в Моята любов.

Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му.

Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.

Тази е Моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих.

Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели.

Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам.

Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.

Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

Това ви заповядвам: да любите един другиго.

Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.

Да бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

Помнете словото, що ви казах Аз: няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят.

Но всичко това ще ви сторят заради Моето име, защото не знаят Оногова, Който Ме е пратил.

Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат; а сега нямат извинение за греха си.

Който Мене мрази, мрази и Отца Ми.

Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат; а сега и видяха, и намразиха, и Мене, и Отца Ми.

Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в Закона им, че Ме намразиха без вина.

А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене;

а и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене.

 

ГЛАВА 16.

Това ви казах, за да се не съблазните.

Ще ви изгонят от синагогите; настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба.

И тъй ще постъпят с вас, защото не познаха нито Отца, нито Мене.

Но казах ви това, та, кога дойде часът, да си спомняте, че Аз съм ви казал; а отначало не ви говорих това, защото бях с вас.

А сега отивам при Оногова, Който Ме е пратил, и никой от вас Ме не попитва: къде отиваш?

Но задето ви казах това, сърцето ви се изпълни с тъга.

Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя;

и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:

за грях, че не вярват в Мене;

за правда, че Аз отивам при Отца Си, и няма вече да Ме видите;

а за съд, че князът на тоя свят е осъден.

 

 

 

Благодаря Ви, че отделихте от времето си да прочетете всичко това! Повярвайте, ЧУДЕСАТА съществуват! 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Comments are closed.